fbpx

Pri registrácii do nášho internetového obchodu nám poskytujete Vaše osobné údaje. Za ich ochranu a zabezpečenie zodpovedá firma My Turn, s.r.o., ktorá je majiteľom internetového obchodu www.digitalnydetox.sk. Nasledujúce informácie sa týkajú spôsobu spracovania osobných údajov a nakladania s nimi, ochrany, zabezpečenie a práva, ktoré máte v súvislosti so Zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov Nariadenie o ochrane osobných údajov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov.

Pojmy

Správca/Prevádzkovateľ

My Turn, s.r.o., sídlo Mikovíniho 18, 949 11, Nitra.

IČO: 47548070 , DIČ: 2023977505

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 36145/N.

Kontaktné údaje

V prípade potreby informácii nás môžete kontaktovať na tel. čísle 0911 888 585, alebo prostredníctvom e-mailu: info@fengshui-shop.sk.

Prehlasujeme, že ako správcovia Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti požadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a že: budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, dodania tovaru, zákonnej povinnosti, či udeleného súhlasu; ďalej že plníme podľa článku 13. GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov; a že vám umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • dodanie tovaru, poskytovanie služieb, plnenie zmluvy, vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, adresu bydliska, ktoré potrebujeme k plneniu zmluvy (preprava a dodanie tovaru)
  • vedenie účtovníctva. Ak ste našim zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) sú potrebné, aby sme vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Cookies

Pri prechádzaní web stránok sa zaznamenáva vaša IP adresa, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok je braný ako oprávnený záujem správcu, pretože vďaka tomu je možné ponúknuť relevantné služby. Cookies na cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.
Moje webové stránky sa dajú prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Sú prijaté rôzne (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Technické zabezpečenie

Údaje sa nachádzajú v administrátorskom rozhraní, kde má prístup iba majiteľ e-shopu a administrátor e-shopu, firma Epix Media, s.r.o.

K osobným údajom sa pristupuje iba cez 2 počítače, zabezpečené potrebnými heslami. Počítače sú v objekte, ktoré sú zabezpečené bezpečnostnými zámkami.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K Vašim osobným údajom má prístup iba pracovník, ktorý spracováva Vaše objednávky, majiteľ e-shopu a konateľ firmy My Turn, s.r.o., a účtovníčka z firmy, ktorá vedie účtovníctvo e-shopu.

Poskytovanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v rámci Európskej únie alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@fengshui-shop.sk. Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať na vyššie uvedený e-mail, a my Vám v lehote 30 kalendárnych dní preukážeme, aké Vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Pokiaľ sa u Vás niečo zmení, alebo považujete vaše osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, domnievate sa, že realizujeme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Právo na prenositeľnosť

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v čitateľnej podobe v lehote 30 dní kalendárnych dní.

Právo na výmaz

Vašim právom je právo na vymazanie Vašich osobných údajov (byť zabudnutý). V takomto prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systémov všetkých jednotlivých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 kalendárnych dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte podozrenie, že s Vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi, pokiaľ budete o tomto podozrení informovať majiteľa e-shopu, spoločnosť My Turn, s.r.o., na vyššie uvedených kontaktných údajoch, aby sme mohli riešiť danú situáciu a prípadné pochybenie napraviť.

Mlčanlivosť

Uisťujeme Vás, že naši spolupracovníci, ktorí spracovávajú Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

K 25.5.2018 My Turn, s.r.o