fbpx

 

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre nákup na webstránke www.digitalnydetox.sk

 

Prevádzkovateľ:            My Turn s.r.o.

Sídlo:                              Mikovíniho 18, 949 11  Nitra

IČO:                                47548070

DIČ:                                2023977505, firma nie je platcom DPH

Zapísaná:                       v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 36145/N

Zastúpená:                     Matej Demeš

Číslo bankového účtu: 2922907097/1100 (Tatra banka)

 

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah, práva a povinnosti medzi predávajúcim(prevádzkovateľ) na strane jednej a kupujúcim (zákazník) na strane druhej. eBook je označenie jediného produktu na stránke www.digitalnydetox.sk určeného na predaj a následnú kúpu. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

 

  1. OBJEDNÁVKA

Postup pri objednávaní eBoku

Zákazník si objedná eBook tlačidlom KÚPIŤ E-KNIHU. Následne sa zobrazí formulár, ktorý je potrebné vyplniť. Obsahuje položky nutné vyplniť kupujúcim pre účely fakturácie daňového dokladu konkrétneho vybraného produktu.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.

 

  1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť My Turn s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát kupujúceho, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Osobné údaje sú spracované v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.. Údaje v prihláške sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho. Spoločnosť ich používa na realizáciu celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu bezhotovostných platieb a na komunikáciu s kupujúcim. Osobné dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám. Zároveň kupujúci udeľuje súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

 

  1. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Po odoslaní objednávky je na zákazníkom uvedený e-mail automaticky odoslaná faktúra k úhrade. Týmto sa považuje objednávka zo strany kupujúceho ako záväzná.

 

  1. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

 

Objednávku môže kupujúci zrušiť písomne oznámením na e-mail uvedený v kontakte tejto web stránky, a to jedine pred jeho úhradou.

 

  1. PLATBA

Platbu kupujúci uskutoční na základe faktúry odoslanej na e-mail kupujúceho a to prevodným príkazom na účet predávajúceho, platobnou kartou prostredníctvom platobného systému Besteron alebo prostredníctvom platobného systému PayPal. Po prijatí platby na účet predávajúceho, predávajúci odošle kupujúcemu prístup s heslom na stiahnutie zakúpeného ebooku.

 

  1. DODACIE PODMIENKY

Kupujúci, ktorý riadne uhradí všetky záväzky voči predávajúcemu, získa obratom informácie k zakúpenému produktu prostredníctvom e-mailu.

 

  1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. je spotrebiteľ oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, teda eBooku.

 

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci si je vedomý autorských práv k zakúpeným produktom. Akékoľvek kopírovanie a poskytnutie zakúpených produktov tretej strane je trestné v zmysle platných zákonov. Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky boli sformulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku, telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.9.2017. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.